Afegir a la comanda un producte recepcionat no demanat

El mòdul stock_picking_only_suppliers_products facilita l'addició d'un article no demanat des de l'albarà d'entrada


Revision #4
Created 27 September 2022 16:27:34 by Eugeni
Updated 27 September 2022 18:18:20 by Eugeni