Skip to main content

Afegir a la comanda un producte recepcionat no demanat

El mòdul stock_picking_only_suppliers_products facilita l'addició d'un article no demanat des de l'albarà d'entrada