Skip to main content

Millorant les cerques al punt de venda

Accented Product Search

https://github.com/OCA/pos/tree/12.0/pos_accented_search

Aquest complement fa que la cerca de productes al punt de venda sigui insensible als caràcters accentuats del nom del producte. Per exemple, la cerca cafe coincidirà amb cafè i cafe.

Search products by supplier

https://github.com/OCA/pos/tree/12.0/pos_supplierinfo_search

A la interfície del punt de venda, permet cercar productes per nom del proveïdor, codi del producte del proveïdor o nom del producte del proveïdor.