Skip to main content

Obrir una sessió de caixa

Anar al mòdul Punt de venda. Al taulell apareixen tots els Punts de Venda que s’hagin configurat. Cadascun d’ells disposa d’un botó “Nova Sessió”. Triem el que correspongui a la caixa física que volem obrir i cliquem.

nova sessio.png

En cas de no haver activat l’”Opció de control de Caixa”, s’obrirà la interfície de venda i podem avançar fins a la secció “Com fer una venda”

Si hem activat l'opció “Control de Caixa” se’ns obrirà la pantalla de “Control d’obertura” on trobarem el nom de la sessió i on haurem d’ajustar el contingut d’efectiu de la caixa abans de fer cap venda. El saldo d’obertura indicarà el valor amb què s’hagi tancat la sessió anterior. Si cal fer algun ajustament amb el nombre de bitllets i/o monedes es pot fer clicant el botó de la part superior dreta “Ajustar saldo d’obertura”.

 

control.png

I omplir el formulari amb una línia amb la quantitat d’unitats disponibles per cada valor de moneda o bitllet fins a quantificar el valor total de l’efectiu disponible.