Skip to main content

Gestió de productes amb data de caducitat

under-construction-png-hd-free-see-under-construction-icons-689-3556027458.png

[en construcció]

 

Configuració

Configurar Odoo

Per a poder gestionar productes amb data de caducitat cal Configurar l'aplicació Inventari per a fer servir Lots i números de sèrie i que es pugui gestionar dates d'alerta, caducitat i expiració.r

Inventari->Configuració->Configuració->Traçabilitat

Si hem de comunicar als clients els números de sèrie als albarans d'entrega, es pot activa l'opció "Mostrar lots i números de sèrie".

Captura de pantalla2.png

Configurar el producte

Els productes que tenen data de caducitat han de ser gestionats per lots. A la fitxa del producte cal anar a la pestanya Inventari i activar l'opció "Per lots" a la secció de Traçabilitat.

A la secció dates podem informar el nombre de dies que per defecte farà servir Odoo per a calcular les dates assignades a cada lot que es crea. Els lots es creen al sistema en el moment de validar una transferència d'entrada al nostre magatzem. El sistema calcularà les dates d'alerta, eliminació o caducitat a partir de la data de validació de la transferència d'entrada. Tanmateix, si el producte ve etiquetat amb una data concreta que no es correspon amb la que generi Odoo, aquesta data es podrà modificar directament accedint a les dates de cada lot creat.

Captura de pantalla.png

Configurar estratègies de retirada

En general Odoo utilitza l'estratègia FIFO (…) però si volem modifcar aquest comportament perquè utilitzi FEFO podem modificar la configuració a nivell de categoria de producte Podem assignar estratègies de retirada del producte (FIFO o FEFO)

Captura de pantalla 2022-08-17 .png

Configurar usuaris

Per a poder gestionar lots i núm. de sèrie cal que l'usuari disposi d'un permís tècnic específic:

Captura de pantalla 2022-08-17.png

 

Creació/assignació de lots quan es compren/fabriquen productes

Quan fem una compra d'un producte configurat amb la traçabilitat per lots, en el procés de validació de la transferència d'entrada el sistema ens demanarà que indiquem el número de lot al qual corresponen els productes. Si en una entrega existissin productes corresponents a més d'un lot, ho podrem indicar en l'entrada.

A l'operació d'albarà s'ha de clicar a la icona de registre de lots, paquets i ubicacions.

Captura de pantalla 2022-07-20.png

Seguidament, assignarem un número de lot a les unitats que entren al nostre estoc. Si aquestes corresponguessin a diferents lots, ho podem indicar afegint les línies necessàries. En l'exemple han arribat 5 del lot 0003 i 5 del lot 0004.

Captura de pantalla 2022-07-20_2.png

Vendes Sortida de productes amb seguiment de lots

[Pendent]Gestió de vendes amb num de lot i incloure'ls als albarans d'entrega amb vendes al major

[Pendent]Gestió de vendes al detall al  punt de venda per a que no demani el numero de lot.

Gestió i consulta de la traçabilitat

Modificació de les dates relacionades amb la caducitat

Per a accedir a les dades de traçabilitat de cada lot i podem accedir des d'Inventari->Dades principals->Números de Lot/Sèrie

En aquesta pantalla podem modificar qualsevol de les quatre dates que es poden informar dels productes. Aquestes dates poden ser necessàries o no, en funció del cicle de vida de cada producte i del flux de magatzems de cada organització.

  • Data de caducitat (Best before date) Consum preferent abans de:
  • Data d'eliminació. (Removal date) Data per a retirar el producte de la venda.
  • Data de finalització de vida (End of life Date) Una vegada superada aquesta data, si fem una venda del producte no agafarà productes d'aquest lot.(pendent de proves)
  • Data d'alerta (Alert date) Data per a emetre avís de proximitat de consum preferent, eliminació o finalització de vida del producte.

Aquestes dates s'hauran calculat a partir de la informació del nombre de dies indicat a la fitxa de producte. Si aquestes no es corresponen amb les que el fabricant o distribuïdor ha indicat, es poden modificar editant les dades del lot.

Captura de pantalla 2022-07-20_3.png

Si ens cal, podem planificar activitats al chatter de cada lot perquè Odoo ens recordi què hem de fer en cas que s'arribi a la data d'alerta. 

Captura de pantalla 2022-07-26 4.png

Consultar dates de caducitat properes

Si es vol portar un control de quins productes caducaran aviat, Odoo porta ja per defecte un filtre que mostra quins lots han superat la seva data d'alerta. Cal anar a Inventari->Dades principals->Números de lot/Sèrie i Activar Filtres-Expiration alerts

Captura de pantalla 2022-07-26.png

També podrem construir els nostres filtres i agrupacions preferides basades ens les dates de caducitat en funció de les nostres necessitats i tipus de producte basant-nos en les dates informades a la fitxa de cada lot  

Captura de pantalla 2022-07-26_2.png