Skip to main content

Preompliu els fulls de temps recurrents amb un projecte per defecte

El mòdul hr_timesheet_sheet_prefill us permet definir al fitxer de l'empleat el projecte principal en què treballa.

Quan es crea un full de temps periòdic, el mòdul afegeix per al període línies analítiques vinculades al projecte predeterminat definit anteriorment.